Taakgroep Gebed en Profetie

Gebed is omgang met God. Spreken met God. Zijn met God. In gebed spreken we onze verlangens uit, geven we uiting aan onze liefde en hoop, zoeken we leiding en zicht.

Gebed is soms alleen God en jij. Gebed is ook samen Gods nabijheid zoeken, naar elkaar luisteren, waarbij de woorden van de één een vervolg krijgen in de woorden van de ander, aanvullend, versterkend, bevestigend.

De taakgroep wil mensen-in-gebed toerusten, gebed stimuleren in al zijn vormen, mee zoeken naar nieuwe vormen, activiteiten coördineren waarin gebed een belangrijke plaats heeft.

We gaan graag in gebed voor dingen die ons gezamenlijk bezighouden.

Gezichten & namen

 

 

 

Christien Veeneman en Frank Koot leiden de taakgroep. Zij behouden het overzicht en de coördinatie over de alle activiteiten die binnen de taakgroep behoren. Meer weten of meedoen? Mail naar Christien of Frank.

Activiteiten taakgroep

Voorbedegroepen

In de Vineyard draaien voorbedegroepen. Dit zijn vaste gebedsgroepen die eens in de twee weken bijeen komen. Dit wordt gecoördineerd door Frank. Wil je een voorbedegroep opzetten onder de vlag van de Vineyard, of deelnemen in een voorbedegroep? Neem dan contact op met Frank..

Gebed voor de dienst in de Bevrijdingskerk

We hebben voorafgaande aan de dienst op zondag in de Bevrijdingskerk een bidstond. Deze begint om 14.30 uur. We komen samen in het zaaltje bovenaan de trap en dan rechts. Deze tijd van gebed wordt geleid door Christien.

Bedieningstijd

Aan het einde van de dienst op zondag in de Bevrijdingskerk is er ruimte voor “bediening” of “ministry”. Mensen die gebed willen ontvangen, bijvoorbeeld in reactie op de preek of een indruk,  kunnen hier gebruik van maken. Frank verzorgt de coördinatie. Mensen kunnen natuurlijk ook zelf iemand aanspreken en zo samen in gebed gaan.

WhatsApp groep VY Voorbede

Er bestaat een appgroep waarin mensen gebedspunten kunnen plaatsen (voor zichzelf of een ander) en waar de leden van de groep op hun eigen moment en wijze voor in gebed gaan. Hiervoor kun je aanmelden bij Christien of Frank

Gebed in urgente situaties

Is er een situatie in je leven waarbij gebedsondersteuning dringend gewenst is? Dan willen we graag helpen bij het vinden van een paar ervaren mensen-van-gebed om voor je of met je in de bres te gaan staan. Hiervoor kun je Christien benaderen.

Persoonlijk gebed en bemoediging

We bieden graag persoonlijk gebed en bemoediging. Eenmalig of voor een korte periode komen een aantal mensen naast je staan in gebed. Dit doen we waar gewenst in samenspraak met de taakgroep Pastoraat. Je kunt je aanmelden bij Christien.

Leergroep “Groeien in het verstaan van Gods stem”

We geven graag gelegenheid om meer te leren en te ontdekken over het verstaan van Gods stem. We trekken hierin samen op. Heb je interesse? Geef het dan aan bij Christien KLIK HIER.

Week van gebed

Elk jaar, in Januari, vindt de week van gebed plaats. De Raad van Kerken Missie Nederland bepaalt het thema. De week begint traditiegetrouw met een grote samenkomst in een van de kerken in Wageningen. De dagen erna vinden, telkens in een andere kerk, bidstonden plaats. Een van de bidstonden vindt plaats in de Kapel. Deze bidstond wordt door meerder kerken georganiseerd, waaronder de Vineyard Wageningen. Aanspreekpunt is Frank.