Giften – KvK & ANBI

Giften en kerkelijke bijdragen

  • IBAN-rekeningnummer: NL75 INGB 0000 8916 52
  • ten name van Vineyard-gemeente Wageningen
  • onder vermelding van ‘Gift’
  • (BIC: INGBNL2A)

Kerkelijke bijdragen zijn fiscaal aftrekbaar (ANBI).

Giften voor zendelingen of projecten van zendelingen (op naam)

  • IBAN-rekeningnummer NL98 INGB 0000 8916 26
  • ten name van Vineyard Projecten
  • onder vermelding van ‘Gift voor [naam project]’

Let op! Giften op naam zijn niet fiscaal aftrekbaar. Wilt u een gift overmaken voor zending die ook fiscaal aftrekbaar is, dan kan dat alleen door de gift over te maken naar de rekening voor giften en kerkelijke bijdragen, onder vermelding van ‘Gift voor [naam project]’. Giften die op persoonsnaam zijn bestemd moeten wij helaas terugstorten.

Periodieke schenkingen

Voor periodieke schenkingen kan je gebruik maken van een schenkingsakte.

>> Download het officiële document van de Belastingdienst. De benodigde gegevens over Vineyard-gemeente Wageningen hebben wij vast ingevuld.

ANBI-gegevens

Vineyard Wageningen is een ANBI-erkend kerkgenootschap.

Daarnaast is Vineyard Wageningen deel van de AVC Vineyard BeNeLux (Association of Vineyard Churches BeNeLux). Vineyard BeNeLux is op haar beurt als koepelorganisatie ook een ANBI-erkend kerkgenootschap. Daardoor kunnen nieuwe Vineyardgemeenten in de periode dat zij gesticht worden deelnemen in de ANBI-erkenning via de koepel.

RSIN-nummer van Vineyard Gemeente Wageningen is 008151088 en dit kunt u vinden op de zoekpagina van de belastingdienst zoek een ANBI. Vul bij Instelling ‘Vineyard Gemeente Wageningen’ in, en bij Vestigingsplaats ‘Wageningen’.

>> Bekijk onze ANBI-gegevens.

KvK-registratie

>> Bekijk het uittreksel van onze registratie bij de Kamer van Koophandel.

Contact Adres

Postbus 648
6700 AP Wageningen
tel: 0317 420 190
email: info@vineyardwageningen.nl

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit drie bestuursleden met de volgende functies:
Een voorzitter, een penningmeester en een secretaris.

Beleidsplan

Lees de doelstelling en het beleid voor Vineyard Gemeente Wageningen hier.
Klik hier voor de visie van Vineyard Benelux Nederland.

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de raad van advies genieten geen beloning voor hun bestuurs- en raadstaken. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Er is één persoon in (gedeeltelijke) loondienst, beloning geschiedt conform de salarisschalen van Vineyard Benelux Nederland. Daarnaast wordt soms aan vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding verstrekt.

Baten en lasten

De baten en lasten (de jaarrekening) van de afgelopen drie gebroken boekjaren vind je hier.

Begroting

De begroting van de afgelopen gebroken boekjaren en het lopende boekjaar vind je hier.