Wat geloven wij?

Hieronder lees je wat we geloven bij Vineyard. Deze geloofsbelijdenis is opgesteld in 1994 en herzien in september 1999.

God de Koning en de Heilige Drie-eenheid

Wij geloven dat God de Eeuwige Koning is. Hij is een onbeperkte, onveranderlijke Geest, volmaakt in heiligheid, wijsheid, goedheid, gerechtigheid, kracht en liefde. Hij is in alle eeuwigheid de Enige, Levende en Ware God, bestaande uit drie personen die één in wezen zijn: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, elkaars gelijke in macht en heerlijkheid.

God de Koning: de Schepper en Heerser van Alles

Wij geloven dat Gods Koninkrijk eeuwig is. Door Zijn Zoon, Zijn eeuwig Woord, schiep, draagt en regeert Hij, vanaf Zijn troon, over alles wat bestaat: De hemelse gewesten, de hemelse legermacht, het heelal, de aarde, alles wat leeft en de mensheid. God schiep alles zeer goed.

Het namaakkoninkrijk: Satan en demonische legerscharen

Wij geloven dat Satan – oorspronkelijk een belangrijke en goede engel – in opstand kwam tegen God en een menigte engelen met zich meenam. Hij werd uit Gods tegenwoordigheid verdreven en hij vestigde, als onrechtmatig gebruiker van Gods gezag, een tegen-koninkrijk van duisternis en kwaad op de aarde.

Het Koninkrijk in de schepping van de mens, de zondeval en de doctrine van de oorspronkelijke zonde

Wij geloven dat God de mens, man en vrouw, naar zijn beeld heeft geschapen om een relatie te hebben met Zichzelf en om te heersen over de aarde. Omdat Satan het eerste mensenpaar wist te verleiden, werd het hun niet toegestaan nog langer te leven onder de genade, waardoor zonde, ziekte en Gods oordeel van dood zijn intrede deed op aarde. Door de zondeval verkregen Satan en zijn demonische legerscharen toegang tot Gods volmaakte schepping. De schepping ervaart nu de consequenties en effecten van Adams oorspronkelijke zonde. Mensen worden geboren in zonde, zijn onderworpen aan Gods oordeel, de dood, als straf voor de zonde, en zij zijn gevangen in Satans domein van de duisternis.

De Voorzienigheid van God, de Wet van Zijn Koninkrijk en Zijn Verbonden

Wij geloven dat God Zijn heerschappij over de aarde niet heeft opgegeven. Hij houdt haar in stand door Zijn voorzienigheid. God sloot verbonden met de zondige mensheid om verlossing te brengen en zo Zijn genade te openbaren. Door het verbond met Abraham verbond God Zichzelf met Zijn volk Israël, waarbij Hij beloofde hen te verlossen van de slavernij van de zonde en van Satan en waarbij Hij tevens beloofde alle naties door hen te zegenen.

Wij geloven dat God, als Koning, Zijn volk door Zijn geweldige daden verloste van de slavernij in Egypte, en dat Hij door Mozes zijn verbond bevestigde. Dit verbond openbaart Zijn volmaakte wil en onze plicht die te vervullen. Het doel van de wet is om ons in zonde gevallen geslacht tot de orde te roepen en ons bewust te maken van onze morele verantwoordelijkheid. Door het werk van Gods Geest overtuigt de wet ons van onze zonde en Gods rechtvaardige oordeel over ons en dit leidt ons naar Christus alleen om verlossing te vinden.

Wij geloven dat God het koningschap in Israël instelde toen Israël Gods heerschappij als Koning over haar verwierp. Hij sloot toen een onvoorwaardelijk verbond met David, waarin Hij beloofde dat zijn erfgenaam de Messias zou voortbrengen, die Gods eeuwig koningschap over Zijn volk zou herstellen.

Christus de Middelaar en Eeuwige Koning

Wij geloven dat toen de tijd vervuld was, God Zijn verbonden met Israël en Zijn profetische beloften van verlossing nakwam, door Zijn Zoon, Jezus, naar de wereld te zenden. Verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, als volledig God en volledig mens in één persoon, is Hij de mens zoals God ons bedoelde. Jezus werd gezalfd als Gods Messias, vervuld door de Heilige Geest en vestigde de heerschappij van Gods Koninkrijk op aarde. Hij overwon de heerschappij van Satan door verzoeking te weerstaan, het Goede Nieuws van verlossing te verkondigen, zieken te genezen, demonen uit te werpen en doden op te wekken. Door het bijeenbrengen van Zijn discipelen riep Hij Zijn volk opnieuw als Zijn Gemeente om het instrument te zijn van Zijn Koninkrijk. Jezus werd nadat Hij voor de zonden van de wereld gestorven was op de derde dag opgewekt uit de dood. Daarmee werd het verbond van zegen, zoals dat aan Abraham was gegeven, vervuld. Jezus voldeed in Zijn zondeloze, volmaakte leven aan de eisen van de wet en door Zijn verzoenende dood aan het kruis nam Hij Gods oordeel over de zonde, dat wij als wetsovertreders verdienen, op Zich. Door Zijn dood aan het kruis ontwapende Hij tevens de demonische machten. Het verbond met David werd vervuld in Jezus’ geboorte uit het huis van David, Zijn Messiaanse bediening, Zijn glorieuze opstanding uit de dood, Zijn hemelvaart en Zijn tegenwoordige heerschappij aan de rechterhand van de Vader. Als Gods Zoon en Davids erfgenaam is Hij de eeuwige Messias-Koning, die thans in elke generatie en over de gehele aarde Gods heerschappij doet toenemen.

De Bediening van de Heilige Geest

Wij geloven dat de Heilige Geest met Pinksteren krachtig werd uitgestort op de Gemeente; de gelovigen werden gedoopt in het Lichaam van Christus en de gaven van de Geest werden gegeven. Door de Geest woont de tegenwoordigheid van God voortdurend in ons voor geestelijke aanbidding, persoonlijke heiliging, het opbouwen van de Gemeente, het geven van gaven voor bediening, voor het terugdrijven van het koninkrijk van Satan door het verkondigen van het evangelie aan de wereld, door het proclameren van het woord van Jezus en het doen van de werken van Jezus.

Wij geloven dat de Heilige Geest woont in een ieder die in Christus gelooft en dat Hij ons bijstaat als Helper, Leraar en Leidsman. Wij geloven in de vervulling of bekrachtiging door de Heilige Geest, wat vaak een bewuste ervaring is, voor het hedendaagse werk van God. Wij geloven in de tegenwoordige bediening van de Heilige Geest en in de uitoefening van alle bijbelse gaven van de Heilige Geest. Wij passen het opleggen van handen toe ter bekrachtiging door de Heilige Geest, voor genezing en om diegenen te erkennen en te bekrachtigen, die God heeft aangesteld om de Gemeente te leiden en te dienen.

De Schrift is genoeg

Wij geloven dat de Heilige Geest de menselijke schrijvers van de Heilige Schrift heeft geïnspireerd en dat de Bijbel, de originele manuscripten, daarom feilloos is. We beschouwen de zesenzestig boeken van het Oude en het Nieuwe Testament als onze hoogste en absolute autoriteit; de enige onfeilbare richtlijn voor geloof en praktijk.

De Kracht van het Evangelie is groter dan het Koninkrijk van de Duisternis

Wij geloven dat de gehele wereld onder de overheersing van Satan staat en dat alle mensen van nature en door eigen keuze zondaars zijn. Daarom zijn alle mensen onder Gods rechtvaardige oordeel. Door de prediking van het Goede Nieuws van Jezus en het Koninkrijk van God en door het werk van de Heilige Geest, wordt iedereen die berouw toont over zijn zonden en vertrouwt op Jezus Christus als Heer en Verlosser opnieuw geboren, gerechtvaardigd, als kind aangenomen en geheiligd in Jezus door de Geest. Hierdoor worden zij bevrijd uit het domein van Satan en kunnen zij het Koninkrijk van Gods heerschappij binnengaan.

De Gemeente: Instrument van het Koninkrijk

Wij geloven in één, heilige, universele Gemeente. Allen die berouw hebben van hun zonden en Jezus als Heer en Verlosser belijden, worden opnieuw geboren door de Heilige Geest en vormen het levende Lichaam van Christus, waarvan Hij het Hoofd is en wij allen leden zijn.

Doop en het Avondmaal

Wij geloven dat Jezus Christus de Gemeente twee instellingen heeft toevertrouwd: de waterdoop en het avondmaal. Beide zijn toegankelijk voor alle gelovigen.

Het Koninkrijk van God en het Laatste Oordeel

Wij geloven dat Gods Koninkrijk is gekomen in de bediening van onze Here Jezus Christus en dat het steeds blijft komen door de Gemeente in de bediening van de Geest en dat het volkomen zal zijn in de heerlijke, zichtbare en zegevierende verschijning van Christus – Zijn terugkeer naar de aarde als Koning. Na Zijn terugkeer om te heersen zal Hij de definitieve nederlaag van Satan en al zijn volgelingen en werken teweegbrengen. Hij zal de opstanding van de doden tot stand brengen, het laatste oordeel en de eeuwige zegen van de rechtvaardigen en de eeuwige bewuste straf van de goddelozen uitvoeren. Ten slotte zal God alles in allen zijn en Zijn Koninkrijk, Zijn orde en heerschappij zullen vervuld worden in de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde; opnieuw geschapen door Zijn geweldige kracht, waar gerechtigheid woont en waar Hij voor eeuwig zal worden aanbeden.