Wie zijn wij?

Onze droom

Met droom bedoelen we een gezamenlijk beeld van wat we verlangen dat Vineyard Wageningen is.

Onze gemeente is een huis bij de Bron. Er staan geen hekken. Hoe je leven er ook uit ziet en waar je ook vandaan komt, je bent welkom in ons huis en bij de Bron. Middenin een veelzijdige vallei vind je daar een liefdevol thuis waarin en van waaruit we samen Jezus volgen, waar je ontvangen en gekend wordt en waar we elkaar helpen om te groeien als volgeling van Jezus. Het huis is een veilige plek waar je gevoed wordt, waar we elkaar versterken door vragen te stellen en elkaar te bemoedigen. Zo word je toegerust om, onder leiding van de Heilige Geest, je plek in de maatschappij in te nemen, met de zekerheid dat er een familie is waar je deel van uitmaakt en op terug kunt vallen.

Onze uitgangspunten

Omdat God ons eerst heeft liefgehad aanbidden wij God, hebben we elkaar lief en dienen we (in) de wereld (of We volgen Jezus door een liefdevol thuis middenin de wereld te zijn)

God heeft ons eerst liefgehad en we zijn door Jezus weer met onze hemelse Vader verbonden. God openbaart Zijn goedheid en genade steeds weer. Wij leren Hem daardoor beter kennen en aanbidden Hem daarom met heel ons hart. Dat geeft ons leven, dat is als drinken uit de Bron.

Jezus leert ons om onszelf en de ander lief te hebben. We zijn samen Zijn (t)huis en met de hulp van de Heilige Geest ontdekken we wat Hij van ons verlangt. Samen zijn we als één lichaam met Jezus als hoofd. De som der delen is meer dan de individuele delen. We willen en kunnen dus niet zonder elkaar. We ontmoeten elkaar als kinderen van één Vader in hetzelfde (t)huis waar we liefde, veiligheid, voeding en uitdaging geven en ontvangen zodat we groeien en tot bloei komen.

We willen het goede nieuws van Gods genade in Jezus niet voor onszelf houden. We willen overal waar we zijn gehoor geven aan Jezus’ opdracht om iedereen die Hem wil ontmoeten de weg te wijzen naar de Bron, tot redding en genezing, groei en bloei van de hele vallei en de wereld.

Wat we doen

We aanbidden God We willen Hem eren, daarom aanbidden en gehoorzamen we Hem; We willen Hem kennen, daarom lezen en kennen we de Bijbel;   We willen Hem ontmoeten, daarom bidden we, samen en alleen.

We hebben elkaar lief We willen elkaar liefhebben, daarom komen we bij elkaar op zondag en andere momenten;   We willen elkaar zegenen, daarom bidden we voor elkaar en dienen we elkaar met de hulp van de Heilige Geest en de gaven die Hij geeft; We willen samen leren en groeien, daarom bevragen, bemoedigen, confronteren, onderwijzen, trainen en helpen we elkaar; We willen trouw zijn aan elkaar, daarom investeren we in elkaar en lopen we niet weg als het soms moeilijk is.

We dienen (in) de wereld We willen delen, daarom geven we van wat we hebben ontvangen; We willen dienen zoals Jezus deed, daarom helpen we waar we kunnen; We willen doorvertellen wat we hebben gehoord, daarom getuigen we van ons geloof in Jezus; We willen genezing en bevrijding voor medemensen, daarom bidden we met en voor hen; We willen zorgen voor Gods goede schepping, daarom ontwikkelen en onderhouden we haar.

Hoe doen we dat?

Samen groeien in deze drie aspecten van onze droom heet ook wel discipelschap. We willen samen leerlingen van Jezus zijn en leren leven vanuit vriendschap met en liefde voor onze Heer.

We herkennen het belang van de dynamiek die in verschillende groepsgroottes aanwezig is, ook voor discipelschap. Daarom zorgen we dat we God en elkaar ontmoeten in verschillende groepsgroottes; kleine (3-12); middel- (12-25) en grote (25-150) groepen.

In elke ontmoeting, klein of groot staan de drie cirkels centraal en willen we de binnenste cirkel [aanbidding] altijd vorm geven. In de kleine groepen delen en bespreken we, in de middelgrote groep trainen en doen we, in de grote groep vieren en ontvangen we. We geloven dat in elk van die ontmoetingen de Heer Jezus op een bijzondere wijze in ons midden is en werkt.